Sökning: "Våldsutsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Våldsutsatthet.

 1. 1. Kommunernas arbete med äldre kvinnor utsatta för partnervåld : en kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares erfarenheter ur ett organisationsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Cederström; [2021]
  Nyckelord :Partnervåld; våld mot äldre; socialtjänst; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld utformas inom respektive enhet. LÄS MER

 2. 2. "De är uppväxta med de här sakernaoch tycker att vi lägger oss i …” : En studie om ansiktstäckande kläders påverkan på klientkommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kristoffersson; Pia Moisio; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; täckande klädsel; slöja; socialt arbete; våld i nära relation; särskilt utsatta grupper;

  Sammanfattning : Det är svårt att hitta svensk forskning om ansiktsdöljande klädsels effekter på kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Uppsatsen uppmärksammar en kunskapslucka i den sociologiska forskningen och ger läsaren en inblick i 46 svenska socialarbetares upplevelser av kommunikation med klienter bärande olika slags ansiktstäckande klädsel. LÄS MER

 3. 3. Effekter av omvårdnadsåtgärder vid våldsutsatthet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Blomqvist; Salman Tepsaev; [2021]
  Nyckelord :Nursing; intimate partner violence; health; distress; Omvårdnad; våld i nära relationer; hälsa; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är ett globalt problem som påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos sjukvården i första hand behöver sjuksköterskan ha en beredskap för att kunna möta kvinnans specifika behov av vård och stöd. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmine Karlsson; Elin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; våld i nära relation; våld mot kvinnor; kunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem och är en vanlig orsak till hälsoproblem. Kvinnor som utsatts för våld kan söka vård i flertalet instanser inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möjligheter och hinder att identifiera kvinnan som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Frieberg; Leufvenmark Filippa; [2021]
  Nyckelord :Communication; Domestic violence; Intimate partner violence; Nurse’s encounter; Screening; Women; Kommunikation; Kvinna; Mäns våld mot kvinnor; Screening; Våld i nära relationer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relationer förekommer globalt oavsett social-, ekonomisk-, eller kulturell tillhörighet, där kvinnor är drabbade i högre utsträckning än männen. Våldet resulterar i kortsiktig och långvarig ohälsa för den våldsutsatta, i form av bland annat psykiska skador såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), fysiska skador och låg självkänsla. LÄS MER