Sökning: "Vård och omsorgsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Vård och omsorgsarbete.

 1. 1. Att skapa guldkant : En kvalitativ studie om medarbetarengagemang inom vård- och omsorg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Terese Peteri; Fredrik Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Employee engagement; organizational and social work environment; selfdetermination theory; health care and social work; Medarbetarengagemang; organisatorisk och social arbetsmiljö; självbestämmandeteorin; vård och omsorgsarbete;

  Sammanfattning : Vård och omsorg är den största arbetsgruppen i Sverige och står även för den största andelen sjukdomsfall, främsta orsaken till sjukskrivningar inom vården är orsakade av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet med studien var att undersöka medarbetarengagemang för personal inom vård och omsorgsarbete, som en del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av sin yrkesroll på vårdcentral

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ulrika Adolfsson; Madeleine Frykholm; [2019]
  Nyckelord :district nurse; primary care; nursing; professional role; distriktssköterska; vårdcentral; omvårdnad; yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som styrs av flera lagar däribland Hälso- och sjukvårdslagen. Vård- och omsorgsarbete syftar till att tillfredsställa såväl individuella som grundläggande mänskliga behov, oavsett kulturell och etnisk tillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Hemtjänstens kön : En intervjustudie om subjektskapande hos hemtjänstarbetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Louise Häggquist; [2017]
  Nyckelord :Omsorg; genusarbetsdelning; emotioner; subjektpositioner; diskurs;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad och ojämställd på grund av att den är beroende av föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper. Vård- och omsorgssektorn är en av de mest segregerade och lågavlönade delarna av arbetsmarknaden på grund av att yrkena är nära förknippade med egenskaper som ses som kvinnliga. LÄS MER

 4. 4. Med ovissheten som följeslagare – olika aktörers erfarenheter av hälsa och ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Vennman; Lisa Ånskog; [2016-07-29]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; ensamkommande flyktingbarn; erfarenheter; hälsa och ohälsa;

  Sammanfattning : Introduction: Millions of people are now fleeing their countries. An specially exposed group amongst these refugees are the unaccompanied refugee minors. These minors are a particularly vulnerable group in need of safety to achieve health which imply new demands on social-, health- and medical care. LÄS MER

 5. 5. Närhet och distans : En hermeneutisk studie om vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Setterlund Bäcklinder; [2016]
  Nyckelord :Nursing assistant teacher; distance education; health and social care education; distance learning; distance studies; hermeneutics; Vårdlärare; distansutbildning; vård- och omsorgsprogrammet; distansundervisning; distansstudier; hermeneutik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets vuxenutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER