Sökning: "Vårdas på flerbäddsrum"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Vårdas på flerbäddsrum.

 1. 1. Patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Back Ågren; Elin Möller; [2018]
  Nyckelord :Care; experience; nursing; patient; single-room; Enkelrum; omvårdnad; patient; upplevelse; vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas på sjukhus finns olika typer av rum. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av att deras partner vårdats i flerbäddsrum på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Johansson; Susanne Åberg; [2017]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; flerbäddsrum; närstående; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Patienter på intensivvårdsavdelningar vårdas ofta i flerbäddsrum och studier har visat att både patienter och deras närstående upplever brist på privatliv med både vårdpersonal, medpatienter och deras närstående runt sig. Bristen på privatliv kan upplevas problematisk och hindra kommunikationen mellan patienten och dennes närstående. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap eller avskildhet? Patientens upplevelse av vård i flerbäddsrum respektive enkelrum : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Thyberg; Elise Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Upplevelser; patientperspektivet; enkelrum; flerbäddsrum; personcentrerad vård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag går trenden på sjukhusdesign mot att ha fler enkelrum och färre flerbäddsrum. Trots detta finns inte mycket forskning om patienters erfarenheter av att vårdas i enkelrum respektive flerbäddsrum. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenhet av sjukhusvistelsen- En kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Danni Lam; Hanna Standéus; [2014-08-05]
  Nyckelord :Barnsjukvård; familjefokuserad omvårdnad; föräldrars delaktighet; föräldrars erfarenhet; sjukhusvistelse; vårdmiljö; family focused care; healthcare environment; hospitalization parental experience; parental environment; pediatric care;

  Sammanfattning : Introduction: Nowadays, it is a considerable fact that parents stay with their hospitalized child, however the role played by parents may not always be obvious. For many parents, this is a difficult experience, which may cause stress among parents who want to be supportive for their child. LÄS MER

 5. 5. Konsten att balansera närvaro med distans : En intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att möta närstående till patienter där livsuppehållande behandling avvecklats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ivanka Nizic; Emma Wallin; [2014]
  Nyckelord :intensive care nurse; experiences; relatives; meeting; palliative care nursing; life-sustaining care; ICU;

  Sammanfattning : Vården som utförs på intensivvårdsavdelningar präglas av övervakningsutrustning vilket kan medföra svårigheter för de närstående att komma nära den som vårdas. De gånger när livsuppehållande behandling inte räcker till tar vården en annan riktning och övergår till palliativ vård på IVA. LÄS MER