Sökning: "Vårdcentral"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Vårdcentral.

 1. 1. Styrning inom primärvården; vad anser de sjukvårdsanställda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wihl; [2021]
  Nyckelord :Primärvård; New Public Management; styrningsmodell; vårdcentral; ersättningsmodell; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study of the Swedish primary care and covers the medical professions’ experiences and opinions about the organizational governance of health care. Eight semi structured interviews have been made with four doctors, two physiotherapists, one psychologist and one nurse. LÄS MER

 2. 2. Barn som anhöriga vid vårdcentral - Kuratorers erfarenheter och tankar kring arbetet med barn som anhöriga utifrån vårdcentralens kontext i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nina Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Children as next of kin; primary health care; health care social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the experiences and thoughts of the health care social workers working with children as next of kin in Primary health care. This was made through semi-structured interviews with seven health care social workers in Primary health care in Region Skåne. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivningssamtal på vårdcentral med patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Hannah Björkman; Veronica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; telefonrådgivningssamtal; psykisk ohälsa; primärvården; upplevelser; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är en av de största hälsoutmaningarna i Europa idag avseende prevalens, sjukdomsbörda och funktionsnedsättning. I Sverige ökar sjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och vid alla sjukskrivningar som varar längre än 14 dagar är psykisk ohälsa orsak till hälften. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdens målkonflikter : En fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Helén Brådner; Cecilia Noretoft; [2021]
  Nyckelord :Goal conflict Budget Primary Care Compensation System The patient s free choice; Målkonflikt Budget Primärvård Ersättningssystem Patientens fria val;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka målkonflikter inom primärvården i Region Skåne samt vilken inverkan patientens fria val har på dessa konflikter. En kvalitativ fallstudie av sju vårdcentraler i Region Skåne genomfördes. LÄS MER