Sökning: "Vårdrelaterade infektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Vårdrelaterade infektioner.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta patientsäkert intraoperativt för att skydda patienten mot vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Adolfsson; Amanda Larsson; [2023]
  Nyckelord :Patient safety; surgical site infection; care injury; operating room nurse; experience; intraoperatively; Patientsäkerhet; postoperativ sårinfektion; vårdskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; intraoperativt;

  Sammanfattning : Operationssjuksköterskan utför en mängd åtgärder för att resultatet av patientens operation eller behandling ska bli så bra som möjligt. Trots detta, och alla övriga åtgärder som vidtas i vårdkedjan, fortsätter patienter att drabbas av vårdskador och så mycket som 10 procent av de patienter som genomgår en operation beräknas drabbas. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets följsamhet till hygienrutiner i operationssalen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Hagbrand; Lina Maina; [2023]
  Nyckelord :Följsamhet; hygienrutiner; operationsteamet; postoperativa sårinfektioner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner är den vanligaste vårdrelaterade infektionen ur ett globalt perspektiv. Hotet om antibiotikaresistens har med tiden blivit mer uppmärksammat och försvårar möjligheten att behandla dessa infektioner. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av följsamhet till basala hygienrutiner i förhållande till vårdrelaterade infektioner i slutenvårde : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sima Azimi; Sara NazarBaghi; [2023]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som har konsekvenser för både enskilda patienter och samhället. Konsekvenser för patienter är bland annat lidande och längre sjukhusvistelser vilket innebär höga kostnader för sjukvården i samhället. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsinterventioner för att förebygga urinvägsinfektioner vid behandling med urinkateter : En litteraturstudie med fokus på slutenvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Silvia Dudova; Alyaa Rashid; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 7–10 % av patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner under sin sjukhusvistelse globalt. En av de vanligaste formerna av vårdrelaterade infektioner är kateterrelaterade urinvägsinfektioner, som kan medföra ökat obehag för patienten och en ökad risk för dödlighet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors följsamhet till vårdhygien i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Venera Kapic; Caroline Kågestam; [2023]
  Nyckelord :Compliance; Cross infections; Hygiene routines; Nurses; Standard precautions; Basala hygienrutiner; Följsamhet; Sjuksköterskor; Vårdhygien; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterade infektioner [VRI] är den vanligaste vårdskadan både globalt, i Europa liksom i Sverige. I Sverige får cirka 65 000 patienter årligen en VRI där närmare hälften av dessa beräknas kunna undvikas. LÄS MER