Sökning: "Vårdvetenskap psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Vårdvetenskap psykiatri.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen inom psykiatrisk heldygnsvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina-Marie Keisu; [2023]
  Nyckelord :Heldygnsvård; psykiatri; sjuksköterskans upplevelse; vårdrelationen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan psykiatrisk öppen- och heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrik Eliasson; Tina Kassai Knezevic; [2023]
  Nyckelord :psykiatri; samarbete; öppenvård; heldygnsvård; sjuksköterska; upplevelse; kommunikation; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samarbete mellan olika vårdenheter rymmer många olika svårigheter och utmaningar från geografisk distans till skilda arbetssätt, rutiner och journalsystem samt olika individer. Tidigare studier har visat att samarbetet fungerar bättre om personalen känner varandra. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av somatiska vårdensbemötande när psykisk ohälsa föreligger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Luz Silverio; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; experience; people; primary care; treatment.; Psykisk ohälsa; upplevelse; personer; primärvård; bemötande.;

  Sammanfattning :    SAMMANFATTNING Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör ett hälsoproblem i hela världen. Det ställer krav påsjukvårdspersonalen och inte minst på sjuksköterskan kompetens. Forskning har påvisat ettsamband mellan psykisk ohälsa och samsjuklighet och att det finns en association mellanmental ohälsa och stigma. LÄS MER

 4. 4. Samverkan kring patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upplever samverkan med sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Pommer; Gabriella Andersson; [2023]
  Nyckelord :Psychiatric outpatient care; Municipal home health care; mental illness; the nurse s experience; collaboration; person-centered care; Psykiatrisk öppenvård; Kommunal hemsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterskans upplevelse; samverkan; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och sjukhusen för psykiatri stängde, krävdes mer heltäckande insatser för personer med psykisk ohälsa. God samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och kommunal hemsjukvård är nödvändig för att bedriva personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Bjurs; Madelene Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :emergency care; experiences; mental illnes; nurse; akutsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar ständigt i världen. Unga som äldre människor drabbas och det ökade trycket inom primärvården är ett faktum. Akutsjukvården drabbas i stor uträckning då primärvården inte har resurser för att hjälpa personer med psykisk ohälsa i den omfattning som krävs. LÄS MER