Sökning: "VA-huvudman"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet VA-huvudman.

 1. 1. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
  Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

  Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Utredning av Valboåsens grundvattenmagasins förbindelse med Gavleån : En analys av halten löst syre genom mätningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :John Östblom; [2015]
  Nyckelord :Groundwater; Aquifer; Dissolved oxygen; Ridge; Redox potential; Induced infiltration; Grundvatten; Grundvattenmagasin; Syrehalt; Rullstensås; Redoxpotential; Inducerad infiltration; Löst syre;

  Sammanfattning : Gävle kommuns VA-huvudman Gästrike Vatten AB ansvarar för dricksvattenproduktionen i Gävle. För Gävles tätort tas vatten från Valboåsen som sträcker sig från öster om staden, genom staden och vidare norrut. Denna rapports syfte är att genom mätning av halten löst syre undersöka Valboåsens förbindelse till Gavleån. LÄS MER

 3. 3. Mikrobiologisk vattenkvalitet i samfällighetsägda dricksvattennät : En undersökning av mikrobiologisk vattenkvalitet i sex samfällighetsägda dricksvattennät i Vaxholms kommun som får sitt vatten från Görvälnverket

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Jerker Johansson; [2014]
  Nyckelord :drinking water distribution system; microbiology; microbiological risk; drinking water; distribution facility; community; community-owned water distribution system; surface water; esthetical quality; legal; control; enforcement; dricksvattennät; mikrobiologi; mikrobiologisk risk; dricksvatten; distributionsanläggning; samfällighet; samfällighetsägd distributionsanläggning; ytvatten; estetisk kvalitet; juridik; kontroll; tillsyn;

  Sammanfattning : Att ha ständig tillgång till ett hälsosamt, rent och gärna gott dricksvatten tas idag ofta som självklart av många människor i Sverige. Sveriges sammanlagda nybildning av vatten innebär idag inga problem för dricksvattenförsörjningen om man bortser från ojämn fördelning av vattentillgångar samt lokala kvalitetsproblem. LÄS MER