Sökning: "VD kompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden VD kompensation.

 1. 1. VD-kompensation och resultat : En studie om hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar företagets resultat

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Hentschel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En VD är anställd för att sköta ett företag. Eftersom att VD:n är anställd så kanincitamenten mellan ägarna och VD:n att skilja sig åt, det kan leda till attprincipal-agent problemet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Rösträttsdifferentiering, en bidragande faktor till agentproblem? : En studie av svenska företags kompensation till dess VD.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Drews; Olle Marklund; [2018]
  Nyckelord :Rösträttsdifferentiering; principal-agentteorin; insynspersoner; VD-kompensation.;

  Sammanfattning : Separationen mellan ägarskap och kontroll har länge uppfattats som en stor anledning till agentproblem i börsnoterade företag. I företag som använder rösträttsdifferentiering är det vanligt att insynspersoner i företaget har en skillnad i andel röster och andel kapital. LÄS MER

 3. 3. Cross-selling i ett mindre företag : Hur kan ett mindre företag påverka en säljkår att implementera cross-selling strategier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Ragnewall; [2018]
  Nyckelord :Cross-selling; Implementering; kompetens; kompensation; kontrollsystem; mål organisatorisk struktur och säljsupport.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett mindre företag kan implementera cross-selling strategier. Studien har genomförts genom en fallstudie på ett mindre företag där två djupgående intervjuer med försäljningschef och VD genomförts samt en fokusgrupp med säljkåren. LÄS MER

 4. 4. Goodwillhunters : en analys av ”VD Attribut” påverkan på goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :André Frodlund; Sebastian Svensson; [2017]
  Nyckelord :Nedskrivningar av goodwill; handlingsutrymme; manipulation av redovisning; Verkställande direktör; Företagets kontext;

  Sammanfattning : Baserat på ett agentteoretiskt perspektiv förväntas en verkställande direktör, under högt handlings- utrymme, agera opportunistiskt och inte dra sig för att fiffla med redovisningen. Tidigare forskning har studerat hur den verkställande direktörens egenskaper och karaktärsdrag påverkar redovisningsval med avseende på nedskrivningar av goodwill. LÄS MER

 5. 5. Högre ersättning-Högre lönsamhet? : En studie av sambandet mellan VD-ersättning & lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Raneblad; Elina Wahlberg; [2016]
  Nyckelord :VD; ersättning; kompensation; lön; bonus; lönsamhet; börsnoterade; företag; små; agentteorin; stewardshipteorin; aktier; ROE; ROA; styrelsemedlemskap; aktieinnehav;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemdiskussion I de flesta bolag besitter den Verkställande direktören (VD) kontrollen över företaget medan aktieägarna äger företaget. Denna separation av kontroll och ägande kan ge upphov till agentproblem. LÄS MER