Sökning: "VD"

Visar resultat 1 - 5 av 820 uppsatser innehållade ordet VD.

 1. 1. Ett familjeföretags VD-byte, vad förändras? En fallstudie om ett familjeföretags VD-byte och dess interna förändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Gucciardello; Hugo Borg; [2023-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen kring ett familjeföretags VD-byte och dess interna förändringar. Empirisk data har samlats in genom kvalitativa intervjuer från informanter på fallföretaget Vilpe som år 2020 genomgick ett VD-byte. LÄS MER

 2. 2. Hantering av elkrisen. En kvalitativ studie om ledningens krishantering och kriskommunikationen under den rådande elkrisen i svenska elföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Ahlm; Pavel Dan; [2023-02-16]
  Nyckelord :kris; krishantering; kristeam; risk; kriskommunikation; extern kommunikation; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Företag och organisationer har genom alla tider behövt utstå, hantera och överleva diverse olika kriser. Den senaste tiden har världen återigen befunnit sig i en tid av ovisshet i och med den rådande elkrisen som brutit ut i Europa vilket har fått stora konsekvenser för den svenska elmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Ersättningar på Stockholmsbörsen : Prestation och covid-19:s påverkan på vd och övriga befattningshavare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Linder; Jonathan Bringhammar; [2023]
  Nyckelord :Totalersättning; vd; övriga befattningshavare; Stockholmsbörsen; agentteorin;

  Sammanfattning : Undersökningen studerar hur vd-totalersättning har utvecklats i jämförelse mot övriga befattningshavares totalersättning, samt företagets prestation under perioden 2018–2021 för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Under denna period drabbades världen av en pandemi som fick stora konsekvenser på näringslivet och samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Compensation management

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Melz; Gustaf Bülow; Peter Handrup; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; Modified Jones Model; rörlig VD-ersättning; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Compensation management - en studie av det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Edvin Melz, Gustaf Bülow, Peter Handrup Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Earnings management, diskretionära periodiseringar, Modified Jones Model, rörlig VD-ersättning, bolagsstyrning Forskningsfråga: Vilket eventuellt samband finns mellan rörlig VD-ersättning som andel av total VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige? Syfte: Syftet med denna studie är att ge kunskap om det eventuella sambandet mellan rörlig VD-ersättning och earnings management för bolag i Sverige samt bana väg för mer framtida forskning på detta område utifrån ett svenskt marknadsperspektiv. Metod: Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Är en oförutsedd samhällskris ett hot mot organisationskulturen eller en möjlighet till att stärka den? - en kvalitativ analys av organisationskulturen på ett företag och hur den påverkas till följd av distanserade förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Jakobsen; Mikaela Söderholm; Nicholas Nårevall; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; intern kommunikation; pandemi; krishantering; distansarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks organisationskulturens påverkan av en samhällskris inom ett medelstort svenskt företag, som likt många andra, fått genomlida coronapandemin. När ett digitaliserat distansarbete hastigt införs, och när medarbetare inte längre arbetar tillsammans som ett kollektiv på plats, kan organisationskulturen komma att hamna i skymundan. LÄS MER