Sökning: "VFM-revision"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet VFM-revision.

  1. 1. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
    Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER