Sökning: "VFU förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden VFU förskoleklass.

 1. 1. Literacy i policydokument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michaela Anderek; [2019]
  Nyckelord :critical literacy;

  Sammanfattning : SammandragVi lever i en värld där texter och annan information finns runt oss hela tiden. Många är överens om att det därför krävs en annan skola än tidigare. Dock visar forskning att undervisning ofta ser likadan ut som den gjort tidigare. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa i en ny kontext : -lärarstudenters reflektioner kring utomhusdidaktik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Carin Nyberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns flera fördelar och möjligheter med att undervisa ute och intresset för utomhusdidaktik bland lärare är stort. Ute erbjuds en ny kontext där elevernas sociala relationer stärks, de engageras känslomässigt, rörelse främjas och eleverna tar större ansvar för sitt lärande. LÄS MER

 3. 3. Bildande bokstavssånger : nya bokstavssånger med fokus på bokstavsljud, språkutveckling och fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andreas Edström; [2016]
  Nyckelord :music; language; alphabet songs; letter songs; letter sounds; phonological awareness; musik; språk; alfabetssånger; bokstavssånger; bokstavsljud; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs ett projekt som syftade till att skapa bokstavssånger som ökar elevernas kunskap om bokstavsljuden och bidrar till språkutveckling samt fonologisk medvetenhet, vilket i sin tur kan stödja läs- och skrivinlärningen. Sångerna ska också vara roliga, meningsfulla och inbjuda till delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Att känna eller inte känna sig förberedd (det är frågan) : Nyutexaminerade lärares upplevelser av hur lärarutbildningen har förberett dem för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Moa Rasmussen; [2016]
  Nyckelord :reading and writing disabilities; teacher education; preventing reading and writing disabilities; language developing teaching; läs- och skrivsvårigheter; lärarutbildning; förebyggande undervisning; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : I så gott som alla klassrum finns det elever i olika typer av läs- och skrivsvårigheter och det är lärarens uppdrag att hjälpa dessa elever att utveckla sin skrivning och läsning genom de anpassningar och med det stöd de behöver. Det förebyggande arbetet mot läs- och skrivsvårigheter är även en viktig del i den tidiga läs- och skrivundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Har du något syfte? – Den datoriserade skolan, dess möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Åberg; Lina Angervall; [2012]
  Nyckelord :Pedagogiskt syfte; IKT; Datorer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vår studie var att undersöka om lärarna på vår VFU-skola har något pedagogiskt syfte medundervisningen under de lektioner då de använder sig av datorerna.MetodVi har valt att använda oss av semistrukturerad intervju. Vi har intervjuat sex stycken lärare från fyra olikaavdelningar på en skola. LÄS MER