Sökning: "VIPS barn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden VIPS barn.

 1. 1. Läseboksanalys –Språkanpassning, motivation och bilder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Klock; Isabella Norgren; [2020]
  Nyckelord :Vips läslära; lättläst; läsbarhet; ordvariation; nominalkvot;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är vitalt för att fungera som en samhällsmedborgare då vi på så vis tar till oss information och kunskap. Den viktiga läsresan börjar för många barn i årskurs 1 om inte tidigare och därifrån ska läsutvecklingen gå framåt. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid missfall : En utmaning för sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Susanne Carlson; Egzona Cejku; [2013]
  Nyckelord :Nursing care; experiences; miscarriage; nurse; Omvårdnad; upplevelser; missfall; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Statistik visar att av alla kvinnor i Sverige som föder barn, har minst 21 % också genomgått missfall. Ett missfall väcker många olika känslor hos de par som berörs, såsom förlust, sorg, skuld, oro och existentiella funderingar. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsproblem hos barn med autismspektrumstörningar : att vårda de sällsamma barnen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Falkman; Ninni Manneberg; [2013]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; Barn ungdom; Omvårdnadsproblem; VIPS-modellen; Personcentrerad omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En autismspektrumstörning [ASS] karakteriseras av allvarliga och genomgående avvikelser i utvecklingen gällande kommunikationsförmågor och sociala interaktionsförmågor samt stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter. Spektrumet är brett med ett flertal diagnoser men kan även delas in i låg- och högfungerande ASS. LÄS MER

 4. 4. Att bli förälder till ett prematurt barn - Litteraturstudie/Becoming a parent when a child is born premature - Literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Regina Svensson; Jennie Åkesson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Almost every 20th child is borne premature in Sweden, before the parents are ready to care for a new family member. The parents need to cope with the stress and anxiety of having their newborn child in the neonatal ward and influenced by nursing care of neonatal staff grow their parental role. LÄS MER