Sökning: "VISA"

Visar resultat 21 - 25 av 7005 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 21. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; [2020]
  Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER

 2. 22. Rationella tal i grundskolan : Systematisk litteraturstudie om sambandet mellan introduktion och elevers kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :bråk; decimaltal; kunskapsutveckling; lärande; rationella tal;

  Sammanfattning : Elever i svensk grundskola har dokumenterade svårigheter inom området för rationella tal. I ett normerande utbildningssystem, där elevers kunskaper mäts mot uppställda mål, kommer vissa erfaranden och ageranden att anses mer giltiga än andra. LÄS MER

 3. 23. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 4. 24. Aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonnah Öhman; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärande; Lärares förväntningar; Matematik; Normaliserande diskurs; Kommunikativa resurser;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt avser att identifiera aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik med syftet att öka förståelsen för varför flerspråkiga elever generellt har sämre måluppfyllelse i matematik. Metoden för arbetet utgörs av en litteratursökning i ämnet samt en sammanställning och avslutande diskussion kring vilka aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik. LÄS MER

 5. 25. Boundary Layer Studies above lake Erken using Modelling and UAV

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Oliver Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Internal Boundary Layer; UAV; Sea Breeze Circulation; Numerical Simulation; WRF; lake Erken; Internt gränsskikt; UAV; Sjöbris; Numerisk simulation; WRF; Erken;

  Sammanfattning : Internal boundary layers (IBLs) above lakes, created primarily by the autumn differential of land and lake surface temperatures, present a unique way of studying the lake-atmosphere coupling within the boundary layer. The small and mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) contribute to new research areas within the boundary layer, offering high spatial resolution measurements to complement already existing observations. LÄS MER