Sökning: "VRIO modellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden VRIO modellen.

 1. 1. Human Resources påverkan på hållbarhetsarbete - En studie om samarbete mellan HR- och hållbarhetsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Lans; Mikaela Tillman; [2016-06-29]
  Nyckelord :Human Resource HR ; Human Resource Management HRM ; Corporate Social Responisibility CSR ; Hållbarhetsintegration.;

  Sammanfattning : Med rådande globala klimatproblem blir företags hållbarhetsarbete en allt viktigare fråga. Argument varför företag bör integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet är externa påtryckningar från samhället och interna ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 2. 2. En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Gad; Michaela Kamp; Caroline Lilja; [2012]
  Nyckelord :Employer branding; RBV; VRIO; konkurrensfördelar; förmågor; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En empirisk prövning av Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell på ett företag Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Cecilia Gad, Michaela Kamp och Caroline Lilja Handledare: Claes Svensson Fem nyckelord: Employer branding, RBV, VRIO, konkurrensfördelar, förmågor Syfte: Syftet är att pröva Simon Barrow och Richard Mosleys employer branding-modell empiriskt för att fastställa om den är ändamålsenlig och kan användas för att skapa förutsättningar för hållbara konkurrensfördelar enligt RBVs VRIO-kriterier. Metod: Fallstudien har gjorts utifrån en blandad metodansats då grunden ligger i en kvalitativ undersökning som kompletteras med en mindre, kvantitativ undersökning. LÄS MER

 3. 3. Strategimodell för storhushåll - en anpassning till tjänstelogiken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katja Johannesson; Anna Amberntsson; [2007]
  Nyckelord :strategi; strategimodeller; konkurrensfördelar; tjänsteverksamhet; service management; tjänsters särdrag; strategi för tjänsteverksamhet; storhushållsföretag; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera välkända strategimodellers applikationsförmåga för de specifika förutsättningar som tjänsteföretag inom storhushåll verkar inom. Metoden som vi valt är kvalitativ och materialet som används tar sin utgångspunkt i sekundärdata i form av offentliga och institutionella källor från kända strategiforskare och branschspecialister. LÄS MER

 4. 4. Varaktiga konkurrensfördelar? : En jämförande fallstudie om två små tillverkningsföretag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Michelle Endre; Mariann Maksod; [2007]
  Nyckelord :Det resursbaserade synsättet; VRIO-modellen; resursträdet; strategiska resurser; förmågor; varaktiga konkurrensfördelar; lönsamhet; Micatrone; Datek;

  Sammanfattning : The Main problem: How small-sized manufacturing companies can create and sustain a stable position in the industry, which leads to profitability.Purpose: The purpose with this essay is to compare two small-sized manufacturing companies, Datek Industrielektronik AB and AB Micatrone to study which strategical resources each company possesses. LÄS MER