Sökning: "Vad är dagordningsmakt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vad är dagordningsmakt.

 1. 1. ”Dessa barn har kommit till Sverige ensamma och har oftast ingen som bryr sig om dem. Så vem ska bry sig om de spårlöst försvinner?” : En kvalitativ analys om massmedias gestaltning av de försvunna ensamkommande flyktingbarnen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Fogelberg; [2015]
  Nyckelord :aganda; children; content; convention; disappeared; framing; mass media; refugee; unaccompanied; barn; dagordningsmakt; ensamkommande; flyktingbarn; försvunna; gestaltning; innehållsanalys; kvalitativ; massmedia;

  Sammanfattning : 1 252 unaccompanied refugee children have disappeared in Sweden since 2007. These children have never been found. Nearly one unaccompanied refuge child disappears per day. This happens during the time they are within the Swedish authorities' responsibility. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmakt med dagordningsmakt?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Niemi; [2014]
  Nyckelord :Massmedia; dagordningsteori; informationstjänst;

  Sammanfattning : ”Vi kan försvara oss mot ett angrepp mot ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.”Överbefälhavarens uttalande 31 december 2012 i intervjun med Svenska Dagbladet blev en stor nyhet, kanske den största inom försvarsområdet på senare år. LÄS MER

 3. 3. ”men Gud i himmelen, vad förstår han av detta?” - En kvalitativ studie, utifrån ett barnperspektiv, om tolkanvändandet vid Socialjouren i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karolina Lie; Malin Sjöberg; [2013-09-09]
  Nyckelord :socialjouren; tolk; dagordningsmakt; modersmål; barns åldrar; barnperspektiv; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur sex socialsekreterare vid socialjouren i Göteborg använder sig av tolk vid akuta omhändertaganden och placeringar av barn med annat modersmål än svenska.Vi har använt oss av kvalitativ ansats för att undersöka detta eftersom vi ansåg denna metod bäst bemöta vårt syfte och frågeställning och ge oss en möjlighet att ställa följdfrågor och få djupgående svar av våra informanter. LÄS MER

 4. 4. Tecken till kompetens : En diskursteoretisk analys av lärarkompetens i den svenska skoldebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dan Bross; [2013]
  Nyckelord :Medieanalys; tidningsartiklar; diskursanalys; kompetens; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att kasta ljus över den diskurs vilken kopplas till lärarkompetens i artikelserien Hem till skolan av Maciej Zaremba och den följande debatten. Det skall ses mot bakgrund av den senaste tidens skoldebatter och den svenska skolans ”krissituation” för att erbjuda en inblick i vad som kan förväntas av lärare i dagens skola. LÄS MER

 5. 5. Mediebilder av två organisationer i relation till"news management"

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Laila Romu; Eva Wiktorsson; [2009]
  Nyckelord :image; innehållsanalys; mediebild; news management; propaganda; retorik; semiotik; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : SammanfattningI organisationers kommunikation är massmedier en av flera viktiga kanaler för att nå ut till människor. En organisations image, den bild som människor skapar sig av en organisation, kommer i många fall från medierna. Men att få tillgång till publicitet i medierna är inte självklart. LÄS MER