Sökning: "Vad är ett naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vad är ett naturvetenskapligt arbetssätt i förskolan.

 1. 1. Estetik och variation med naturvetenskapliga arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marita Larsson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; frö; iscensatta lärandeobjekt; kritiska aspekter; lärandeobjekt; naturvetenskap; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan, utveckla naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. Studiens forskningsfrågor löd: Hur visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska lärprocesser? Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? I studien beskrivs barns lärande i naturvetenskap som något som sker genom sinnesintryck och framförallt via kommunikation, både med andra barn men även med vuxna. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskap i förskolan : En intervjustudie om förskollärares tankar och arbetssätt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Ahlberg; [2014]
  Nyckelord :Curriculum; preschoolers; preschool teacher; science; Förskolebarn; förskollärare; läroplan; naturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how preschool teachers think about preschoolscience, what they consider science to be and how they deal with specific curricular objectivesrelated to science.Science is a part of our everyday life, it is a prerequisite for understanding everydayphenomena and how the world is working. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskap i förskolan. : En studie i pedagogers syn på naturvetenskap i förskolan och hur de synliggör den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Lena Ljungberg; [2010]
  Nyckelord :naturvetenskap; pedagog; miljö; undersökande och utforskande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att se hur pedagoger ser på naturvetenskap i förskolan. Vad kan naturvetenskap vara för förskolebarn och hur lyfter pedagogerna fram den? Jag var också intresserad av att få veta hur de använder sig av ett undersökande och utforskande arbetssätt, som har stora likheter med ett naturvetenskapligt arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskap och teknik i förskolan : en enkätundersökning i en kommun i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Ann Ehrson; [2010]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskola; genus; kompetensutveckling; naturvetenskap; pedagogisk miljö; teknik;

  Sammanfattning : I Skolverkets (2009) förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan lyfts naturvetenskap och teknik fram som ämnen som ska tydliggöras. Samtidigt visar forskning och utvärderingar att kunskap och intresse inom dessa ämnen sviktar hos svenska ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Flora : En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial som integrerar estetik och naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Peter Charlesson; Jenni Larsson; [2008]
  Nyckelord :KME; naturvetenskap; estetiska läroprocesser; undervisningsmaterial; ämnesintegrering; multimodalitet;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi haft två syften. Det första var ett praktisk-pedagogiskt där frågan löd hur ett undervisningsmaterial som integrerar estetisk och naturvetenskaplig undervisning för förskolan och skolan skulle kunna gestaltas. LÄS MER