Sökning: "Vad är litteraturgenomgång"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Vad är litteraturgenomgång.

 1. 1. KARRIÄRTJÄNSTEREFORMENS EFFEKTER I DEN SVENSKA SKOLAN En enkätundersökning om karriärtjänstereformens implementering och resultat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Catalin Koro Arvidsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Karriärtjänstereformen; Förstelärare; Kollegialt ledarskap; Lärledare; Yrkesskicklighet;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad karriärtjänstereformen harbidragit med sedan införandet samt hur den har tolkats och implementerats i densvenska skolan. För att uppnå detta görs en strategisk litteraturgenomgång av samtligadokument som följt upp och utvärderat karriärtjänstereformen hittills samt en egenforskningsundersökning som fokuserar på svenska skolor i två skilda regioner. LÄS MER

 2. 2. Lärare som mobbningsförebyggare! : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lars Granlöf; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapsroll; litteraturstudie; lärare; mobbningsförebyggande;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag kartlagt litteratur om hur lärare, genom sitt sätt att agera, med hjälp av sitt ledarskap och undervisning kan skapa värderingar om ett respektfullt bemötande hos elever som medför att de inte mobbar andra. Syftet konkritiserades i hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer eleverna emellan? Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning? Studien genomfördes genom en systematisk litteraturgenomgång i vilken olika sätt att förebygga mobbning sammanställdes utifrån forskningsfrågorna. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med passivhusstandard : En studie om små enbostadshus i norra Sverige

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Ignberg; [2019]
  Nyckelord :Passive house; Energy efficient construction; FEBY; Small houses; Northern Sweden; Turnkey contract; Passivhus; Energieffektivt byggande; FEBY; Byggteknik; Småhus; Enbostadshus; Norrland; Totalentreprenad;

  Sammanfattning : Som följd av EUs direktiv om nya byggnaders energiprestanda ökar kraven på det svenska byggnadsbeståndet. Passivhusstandard är ett energiklassningssystem som kan nyttjas som verktyg för att nå energieffektiva byggnader. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER