Sökning: "Vad är sanning och vad är vetenskaplig sanning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vad är sanning och vad är vetenskaplig sanning.

 1. 1. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Växtskyddet - Om patentbara växter i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Hellstrand; [2015]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Patenträtt; Europarätt; Växtskydd; Internationell rätt; Bioteknik; GMO; Transgena organismer; Transgena växter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Neofobi, rädslan för det nya har genom historien alltid varit förekommande hos människor, sett evolutionärt så finns det troligen fördelar med detta. Med detta sagt så är det många saker i det mänskliga samhället som i stora drag varit snarlika genom tiderna varvid frågan om GMO, vilken totalt (kan) omkullkastat hur människor traditionellt tillskansat sig föda. LÄS MER

 3. 3. Att glömma och minnas igen - en studie av de svenska domstolarnas bevisvärdering av bortträngda minnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Brundin Urisman; [2010]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bortträngda minnen och huruvida dessa kan eller bör framkallas är föremål för omfattande diskussion i forskarvärlden. Vad som kan kallas vetenskaplig och verklig sanning är också det långt ifrån oomstritt. På den juridiska sidan ger den svenska bevisprövningsmodellen domstolarna möjlighet att beakta i princip allt de finner av värde. LÄS MER

 4. 4. En hermeneutisk litteraturstudie av det konstnärliga spelrummet : lekrum mellanrum läranderum

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Björsell; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt kandidatarbete undersökte jag hur en konstruktiv dialog om vår omvärld och oss själva kan ta form i växelspelet mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. Syftet var att synliggöra möjligheter för hur man som bildpedagog kan lyfta fram olika former av språksystem med avsikt att stärka eleverna till självständigt reflekterande och ifrågasättande. LÄS MER

 5. 5. Varför utvecklar människan ett anorektiskt beteende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Elisabeth Engström; [2005]
  Nyckelord :Anorexia; interaktionism; beteende;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna undersökning är att i ett djupare perspektiv redogöra för orsaksgrunder till att någon börjar svälta sig själv och utvecklar ett anorektiskt beteende. Ambitionen har varit att använda mig av en metod som går ut på att jämföra min egen förståelse, som kopplas till en sociologisk teoretisk utgångspunkt, med verkligheten genom att göra observationer och djupintervjuer på ett begränsat antal personer. LÄS MER