Sökning: "Vad är tjänstekoncept"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vad är tjänstekoncept.

 1. 1. Involvering av intressenter i utveckling av tjänstekoncept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Låås; Sebastian Ström; [2014]
  Nyckelord :Service development; Service design; Customer involvement; User involvement; Process; tjänsteutveckling; tjänstedesign; kundinvolvering; användarinvolvering; process;

  Sammanfattning : Idag skiftar industrin sitt fokus från att producera fysiska produkter till att utveckla tjänster. En ökande konkurrens på marknaden gör att företag måste använda effektiva utvecklingsprocesser för att snabbt lansera tjänster av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Webbdesign och användbarhet för tablets : Designmönster och konventioner för ökad kompabilitet mot tablets.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Henrik Strömbäck; [2011]
  Nyckelord :interaktionsdesign; webbdesign; tablet; användbarhet; designmönster; grafiskt gränssnitt; pekskärm; konventioner; kompabilitet;

  Sammanfattning : Undersöknings syfte var att närmare ta reda på hur ett grafiskt gränssnitt för en och samma webbplats lämpligt kan anpassas för att ge en likvärdigt god användarupplevelse oberoende användaren använder sig av en vanlig dator eller en tablet. För att undersöka problemlösande designmönster prövades en teorisyntes baserad på befästa användbarhetsläror, så som metoder för visibility, affordance, mapping, begränsningar och feedback samt tekniker för grafisk gränssnittsdesign och navigation mot en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling i tjänsteföretag : En studie av hur bröllopsplaneringsföretag utvecklar nya tjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hoda Saad; [2009]
  Nyckelord :Tjänster; tjänsteutveckling; tjänsteutvecklingsprocess; bröllopsplanering; bröllopskoordination;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om produktutveckling i tjänsteföretag där det övergripande syftet är att analysera samt beskriva hur tjänsteutvecklingen sker i bröllopskoordineringsföretag. Andra aspekter som ingår inom ramen för denna studie är att kartlägga vad som utvecklas i denna bransch, i vilken utsträckning som företagen bedriver tjänsteutveckling samt av vilken anledning. LÄS MER

 4. 4. Från loj till lojal : En fallstudie avseende företag inom telekombranschen & deras förmåga till värdeskapande processer.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Oscar Axman; Anders Nordling; [2006]
  Nyckelord :ekonomi; marknadsföring; tre; 3; telenor; lojalitet; värdeskapande; värdeskapandeprocesser; kandidatuppsats; C-uppsats; värdestjärna; service management; involvement theory; affärside; ;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om att finna de faktorer som är viktiga för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna behålla sina kunder då kärnprodukten inte längre räcker till som konkurrensmedel.Orsaker som ligger till grund för dagens situation är juridiska förändringar, globala förutsättningar samt den tekniska utvecklingen. LÄS MER