Sökning: "Vad finns det för lärstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Vad finns det för lärstilar.

 1. 1. Hur kan man anpassa textfrågor i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Helena Hultin; [2016]
  Nyckelord :Matematik; grundskolan; lärstilar; textfrågor; anpassningar;

  Sammanfattning : Resultaten från PISA och TIMSS är nedslående för Sverige, svensk forskning om hur elever med matematiksvårigheter lär sig matematik har funnits sedan 1970, senare forskning har bekräftat bilden men ändå har inget eller väldigt lite hänt i den konkreta undervisningen. Lärstilsforskningen har sitt ursprung i USA men har även forskats på i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Eleven i centrum - Att anpassa undervisningen efter varje elevs behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Lgr 11; Lärstilar; Lärstrategier;

  Sammanfattning : Lärare har ett viktigt uppdrag att utföra i skolan, bland annat ska krav och mål i styrdokument Lgr 11 och kursplaner från Skolverket uppfyllas. Alla elever ska få möjligt att utvecklas och få lära på sitt sätt. En viktig utmaning är att få eleverna att se sina möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Flipped classroom som stöd för elevernas lärande i matematik : Lärares och elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Madeleine Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Flipped classroom; teaching; ICT; learning styles; e-learning; Flippat klassrum; digitala verktyg; undervisning; lärande; IKT; lärstilar; nätbaserat lärande.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om flipped classroom i undervisningen. Syftet med arbetet är att öka förståelsen för vad flipped classroom kan innebära för lärare och hur det påverkar undervisningen genom att undersöka hur och varför lärare använder sig av flipped classroom, vad för material som används och hur det tillgängliggörs för eleverna samt hur elever uppfattar arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Grammatikens roll i svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Gustafsson; [2014-03-20]
  Nyckelord :grammatik; svenska;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att klargöra grammatikens roll i svenskundervisningen, med tonvikt på den nya läroplanen GY11. Jag vill studera hur verksamma lärare ser på följande frågor samt hur mitt resultat kan kopplas till både teorier och styrdokument:- Vad är grammatik?- Varför ska grammatik undervisas?- Hur, på vilket sätt, ska grammatiken undervisas?- Hur tolkar lärarna styrdokumenten?Teori: Grammatik är ett mångtydigt begrepp; det kan bl. LÄS MER

 5. 5. Individualisering i förskoleklass och lågstadiet : – Att undersöka lärarens erfarenheter kring individualisering i förskoleklass och lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zakia Gholam Muhayuddin; Lana Sabri Slewoa; [2013]
  Nyckelord :Individualisering; individanpassning; lärstilar; individanpassad undervisning; skola; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om sitt arbete med individualisering  i förskoleklass och årskurs 1-3, samt att synliggöra deras erfarenheter om att individanpassa sin undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. I studien användes den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER