Sökning: "Vad samordning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Vad samordning.

 1. 1. Framgångsfaktorer för en mellanprojektsrelation och mellanmänskliga relationer mellan kundens projektgrupp och systemleverantörens projektgrupp under införande av mobila betalningslösningar : En fallstudie av ett projekt mellan Ålandsbanken och Crosskey

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adelina Engman; [2023]
  Nyckelord :project management; inter-personal relationships; inter-organizational communication; inter-personal communication; inter-project relationships; mobile banking solutions; inter-organizational relationship; inter-team relationship;

  Sammanfattning : Mobila betalningslösningar har blivit allt populärare och för att banker inte ska tappa konkurrenskraft behöver de införa olika mobila betalningslösningar som efterfrågas av bankernas kunder. En utmaning vid införande av mobila betalningslösningar är att det är många aktörer som är delaktiga i införandeprocessen. LÄS MER

 2. 2. Kompetenser och färdigheter hos nyblivna arbetsledare inombyggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mahad Yassin; Fuad Mohamed Hersi; Elyas Abdelouahab; [2023]
  Nyckelord :AutoCAD; CAD; Bluebeam; Excel; Grön person; Kvalitativ; REVIT;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på de kompetenser och färdigheter en nybliven arbetsledare inom produktion behöver erhållit. I bakgrunden beskrivs det vad en arbetsledare är för något samt vad den har för arbetsuppgifter översiktligt. LÄS MER

 3. 3. Medel och ändamål : Om ämnesintegrerad undervisning, med musikaliska förtecken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joakim Kihlberg; [2023]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande lärprocesser; undervisning; pedagogik; didaktik; lärande; holism; helhetssyn; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Skolan har enligt läroplanen ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Det innebär bland annat att ge eleverna överblick och sammanhang genom att anlägga övergripande perspektiv och samordna olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Skolverket, 2022a). LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning - En komplex verklighet : En studie om hantering och samordning av arbetet med stigande havsnivåer och kusterosion i fyra skånska kustkommuner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Carolina Ivarsson; Louise Tullberg; [2023]
  Nyckelord :Climate change adaption; rising sea levels; coastal erosion; coastal protection and comprehensive planning; klimatanpassning; förhöjda havsnivåer; kusterosion; kustskydd och översiktsplanering;

  Sammanfattning : Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det kommer till klimatförändringarna. Inte minst i att anpassa samhället för att hantera konsekvenser som stigande havsnivåer och kusterosion. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för ökad trygghet : Utvärdering av EST- effektiv samordning för trygghet i Västmanlands län

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Davies; [2023]
  Nyckelord :Effektiv Samordning för Trygghet; EST; crime prevention; collaboration; Consolidated Framework for Implementations Research; safety promotion; police; municipality; Västmanland.; effektiv samordning för trygghet; EST; brottsförebyggande; samverkan; Consolidatet Framwork for Implementation Research; trygghetsskapande; polis; kommun; Västmanland;

  Sammanfattning : Inledning: Att känna sig trygg i sin vardag och i sin stad eller bostadsområde är viktigt för de allra flesta. Samtidigt kan ett tryggt och välfungerande samhälle fungera som en motståndskraft mot yttre negativ påverkan. LÄS MER