Sökning: "Vakansstatistik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vakansstatistik.

  1. 1. Utvärdering av granskningssystem för SCB:s undersökningar Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik och Konjunkturstatistik över Vakanser

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Chandra Adolfsson; [2007]
    Nyckelord :Effektgranskning; Poängfunktion; Sysselsättningsstatistik; Vakansstatistik;

    Sammanfattning : I denna studie har undersökningarna Kortperiodisk Sysselsättningsstatistiks (KS) och Konjunkturstatistik över Vakansers (KV) befintliga granskningssystem utvärderats med avseende på hur effektivt det är. Processdata har framställts och analyserats. LÄS MER