Sökning: "Valbone"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Valbone.

 1. 1. Jämställdhet för alla? - En fallstudie av jämställdhetsarbetet i Malmö stad utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valbone Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :equality; gender mainstreaming; intersectionality; discrimination; gender; anti-oppressive approach;

  Sammanfattning : This is a case study on the gender mainstreaming work that has been done in the youth club of Västra Hamnen in the municipality of Malmö. I chose to focus on the activities in this specific youth club since it’s described as one of the more successful ones in the field of gender equality. LÄS MER

 2. 2. Lärares och elevers attityder till tyska som moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Valbone Lutfiu; [2016]
  Nyckelord :vita.2016;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen handlar om elevers attityder till tyska språket och vad läraren gör för att stimulera elevernas intresse för tyska språket. För att undersöka detta har några elever som läser tyska samt tysklärare intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas välmående på arbetsplatsen : En kvalitativ studie som undersöker undersköterskor i äldrevården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nora Yalda; Valbone Alija; [2015]
  Nyckelord :Välmående; motivation; arbetsplats; stress; ledarskap; kommunikation; äldreomsorg.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga upplevelser kring faktorer som ökar välmående på arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året och få en djupare inblick i de faktorer som höjer personalens välmående. Äldreomsorgens medarbetare som inte varit sjukskrivna det senaste året i Halmstad kommun deltog i gruppintervjuer där deras upplevelser kring välmående på arbetsplatsen belystes. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers användande av populärmusik. En kvalitativ studie av hur pedagoger använder populärmusik som ett pedagogisk redskap.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :valbone bardhi; Meiyung Wang; Katerine Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Populärkultur; populärmusik; musik; sociokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur populärmusik används i förskolan och skolan. Vårhuvudfråga är främst att ta reda på vilket sätt våra informanter anser att populärmusik är ett bra redskap i derasverksamhet. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Etnisk boendesegregation : En kvalitativ studie om etnisk boendesegregation i Nybro ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mehmeti Valbone; [2014]
  Nyckelord :Ethnic residential segregation; “us-and- them”; cultural differences; changing of neighborhood; cultural racism;

  Sammanfattning : A refugee reception has been placed in Kungshall, one of Nybros residential areas. The area has a bad reputation and there are arguably prejudices about the area from the local population. I therefore want to investigate if an ethnic residential segregation exists in Kungshall, from a postcolonial perspective. LÄS MER