Sökning: "Vale Miftari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vale Miftari.

  1. 1. Modebloggen som en marknadsföringskanal

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gentiana Fejzullahu; Vale Miftari; [2016]
    Nyckelord :Trovärdighet; blogg; bloggläsare; word of mouth; påverkan; opinonsledare; kommersiella inlägg; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER