Sökning: "Valentina Chaabani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valentina Chaabani.

  1. 1. Straffskärpningar : Hur förhåller sig lagförslag om höjda straff till straffideologier?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Valentina Chaabani; Ida Henriksson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I takt med samhällsutvecklingen ställs nya krav på straffrätten. Brott och straff har det senaste decenniet kommit att bli ett allt mer omdebatterat ämne. Allmänheten efterfrågan straffskärpningar och på senare år har det kommit flera lagförslag som syftar till att höja straffen för olika brottstyper. LÄS MER