Sökning: "Valentina Shaafi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valentina Shaafi.

  1. 1. “Fem​ ​mödrars​ ​upplevelser​ ​om​ ​normers​ ​påverkan på​ ​moderskap​ ​och​ ​missbruk” En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lenita Vigart Bu; Valentina Shaafi; [2018-01-30]
    Nyckelord :Moderskap; missbruk och normer.;

    Sammanfattning : “Fem mödrars upplevelser om normers påverkan på moderskap och missbruk - Enkvalitativ studie”. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt låg till grund för studien somutgick från en svensk kontext. Studien baserades på intervjuer med fem kvinnorom deras moderskap under tiden de befunnit sig i missbruk samt om tiden efter debrutit med detta. LÄS MER