Sökning: "Valeria Dalzhenka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valeria Dalzhenka.

  1. 1. Polisens användning av produktiva och icke-produktiva intervjutekniker med brottsoffer

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Valeria Dalzhenka; [2019-11-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den befintliga studien syftar till att undersöka polisintervju med nyktra och berusade brottsoffer i Sverige. Syftet med detta examensarbete är bland annat att studera i vilken utsträckning yrkesverksamma poliser i Sverige använder olika intervjutekniker samt studera huruvida poliserna skattar brottsoffrets trovärdighet olika beroende på offrets berusningsgrad. LÄS MER