Sökning: "Vallfrö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Vallfrö.

 1. 1. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Sammanfattning : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. LÄS MER

 2. 2. Spill vid timotejtröskning : hur mycket spills vid olika körhastigheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Arvid Ivehag; [2018]
  Nyckelord :Timotej; Gräsfrö; Vallfrö; Gräsfröskörd; Timothy; Skakartröska; Rotortröska;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att göra praktiska tester för att ta reda på vad tröskans hastighet har för betydelse för spillet vid timotejtröskning. I Sverige har det inte tidigare gjorts några omfattande försök just på detta. Under sommaren 2017 har försök gjorts på tre gårdar. LÄS MER

 3. 3. Hjälpsådd av vall : renovera befintlig vall eller anlägga ny?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nils Johansson; [2016]
  Nyckelord :vall; hjälpsådd; klöver; pasture renovation; reseeding; vallfrö; etableringsmetoder; vall-ålder;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie där jag har undersökt hur vallen påverkas av hjälpsådd och vilka faktorer som är mest avgörande i ett system med långliggande vallar. Arbetet innefattar inte några egna försök däremot har jag granskat andras försök både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 4. 4. Skörd av rödklöverfrö : hur mycket frö spills vid tröskningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Skyggeson; [2015]
  Nyckelord :rödklöverfrö; förodling; vallfrö; vallfröskörd; gräsfrö; gräsfröskörd; red clover;

  Sammanfattning : Detta examensarbete berör problematiken gällande skörd av rödklöverfrö. Bakgrunden till arbetet är att det 2012 och 2013 gavs indikationer på att svenska rödklöverfröodlare spiller betydande delar av skörden i samband med skörd (25-180 kg/ha). LÄS MER

 5. 5. Skörd och grobarhet i rödklöverfrö : putsning, skördeteknik och efterbehandling av rödklöverfrö

  M1-uppsats, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Jan-Olov Emilson; [2010]
  Nyckelord :rödklöver; Trifolium pratense; vallfrö; grobarhet; fröodling; skördeteknik; abnorma groddar; hårda frön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER