Sökning: "Valmira Nura Sogojeva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valmira Nura Sogojeva.

  1. 1. "Vi är starka, ändå faller vi som furor i stormen"- Hur föräldrar till barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrum-tillstånd upplevt stöd från vård och omsorg.

    Magister-uppsats,

    Författare :Sofia Sahlberg; Valmira Nura Sogojeva; [2015-06-30]
    Nyckelord :Autism spectrum disorder; empowerment; integrated psychiatry; parents; relatives; self-efficacy; specialist nurse;

    Sammanfattning : Introduktion: Föräldrar till barn med funktionsnedsättning är en grupp som i högre grad än andra föräldrar lider av psykisk ohälsa i form av exempelvis oro och nedstämdhet. Det är utmanande för dessa föräldrar att försöka överblicka och mobilisera de stöd och resurser som finns tillgängligt för deras barn. LÄS MER