Sökning: "Valmo"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Valmo.

 1. 1. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
  Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER

 2. 2. “HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Carlsson; Linda Hernström; [2021-05-25]
  Nyckelord :Nature-based intervention; Mental health; Occupational Therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt den arbetsterapeutiska teorimodellen the Value and Meaning of Occupation (ValMO) finns potentiella aktivitetsvärden i allt människor gör. Att i sin vardag utföra olika typer av aktiviteter, som ger ett brett spektra av värden, kan främja livsbalans, god hälsa och meningsfullhet. LÄS MER

 3. 3. Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kristina Pella; Sofie Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sång i grupp; körsång; psykisk ohälsa; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av sitt aktivitetsmönster till följd av Covid-19. : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emelie Lantz; Lisa Grenevik; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsrepertoar; aktivitetsutförande; pandemi; subjektiv hälsa; ValMO-modell;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för hur vuxna personer i Sverige upplever att deras aktivitetsmönster påverkas av Covid-19 och dess restriktioner i vardagen. Metoden är kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Ett snöbollsurval användes för rekrytering av 10 informanter, i åldrarna 30–49 år. LÄS MER

 5. 5. Immigranters upplevelse av hälsa och välbefinnande utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Daniel Johansson; Elias Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; hälsa; välbefinnande; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsvärde; ValMO; immigranter; kultur; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiviteter i dagliga livet kan ses som ett grundläggande behov för att utvecklas och skapa kontroll i livet. Upplevelser av värde i aktiviteter kan skapa personlig mening, vilket ger potential till hälsa och välbefinnande. LÄS MER