Sökning: "Vanja Brown"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vanja Brown.

  1. 1. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
    Nyckelord :Play; material; individual;

    Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER