Sökning: "Vanja Wallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vanja Wallin.

 1. 1. ”Kreativa medarbetare sökes” – En studie om huruvida kreativitet på en reklambyrå kan prediceras utifrån typ av regulatory focus, typ av motivation och grad av öppenhet för erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefine Wallin; Elin Altergård; Vanja Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Kreativitet; regulatory focus; motivation; öppenhet för erfarenhet; reklambyrå; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to explain whether it is possible to predict Creativity based on the variables Regulatory Focus style, Motivation style and Openness for Experience since the trait creativity can be troublesome to measure. The ambition was that companies will find this information useful when recruiting new co-workers, handling employees and when dealing with cooperation matters. LÄS MER

 2. 2. "It takes two to tango" ...eller? Föreställningar om män och kvinnor då, nu och sedan hos några skånska gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tobias Ogenblad; Vanja Wallin; [2007]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Genus; Identitet; Gymnasieelever; Skåneprovet;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka historiemedvetande och föreställningar om genus hos skånska gymnasieelever. Vilka föreställningar har eleverna om kvinnor och män då, nu och sen? Spelar elevernas kön någon roll för hur de uppfattar mäns och kvinnors möjlighet att agera i historien och vad säger detta om deras historiemedvetande? Det material vi analyserat är svar från Skåneprovet, ett gemensamt och avslutande prov i gymnasieskolans kurs Historia A, vilket skrevs 2006. LÄS MER