Sökning: "Vapen"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet Vapen.

 1. 1. Gängkriminalitet i medialt ljus – ”De har hotat mig med vapen" : En kvalitativ intervjustudie om journalisters arbete med och mediestudenters mottagande av nyheter kring gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sigge Öijer; William Faxius; [2024]
  Nyckelord :Public service; gängkriminalitet; mediestudenter; journalister; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Abstract Author: William Faxius & Sigge ÖijerTitle: Gangs in the light of media – “They have threatened me with weapons” Location: Linnaeus UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 49 The aim of this study is twofold: firstly, we examine what journalists at Public service consider form their work regarding their reporting on gang criminality. Secondly, we examine what media students at the Linnaeus University in Kalmar consider what is important in their choise of news media and how they reflect on the reporting regarding gang criminality in 2023. LÄS MER

 2. 2. Djurvälfärd och djurskydd vid säljakt i Sverige : en kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på jaktmetoder och utfall

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Minna Rathjen; [2024]
  Nyckelord :säljakt; djurskydd; gråsäl; knubbsäl; bärgning; påskjutning; skadeskjutning; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Säljakt och djurvälfärd är ämnen som har genererat debatt. En orsak är oron för djurvälfärden i samband med jakten. I Sverige omfattas inte vilda djur av djurskyddslagen utan djurskyddet faller under jaktlagen som beskriver att jakt ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Barn och vapen : En litteraturstudie av unga i vikingatida vapengravar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Felix Wigström; [2023]
  Nyckelord :Viking Age; children; weapon graves; archaeology; Vikingatid; barn; vapengravar; arkeologi;

  Sammanfattning : Vapengravar associeras vanligtvis med att de innehåller vuxna män, möjligen en krigare. Detta gör barn i vapengravar till ett undantag från denna norm och något problematiskt i denna gravkontext, ett hinder för arkeologer att handskas med då gravarna ifrågasätter tidigare normer och tolkningar av vapengravar. LÄS MER

 4. 4. Artificiell Intelligens och krigets lagar : Kan skyddet i internationell humanitärrätt garanteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Öholm; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; humanitär rätt; IHL; krigets lagar; artificiell intelligens; AI; autonoma vapen; autonoma vapensystem; LAWS; Genévekonventionen; Genèvekonventionerna; Haagkonventionen; Haagkonventionerna; vapenkonventionen; Förena nationerna; FN; Human Rights Watch; Stop Killer Robots; Internationella brottsdomstolen; Internationella domstolen; distinktionsprincipen; proportionalitetsprincipen; försiktighetsprincipen; Internationella rödakorskommittén; ICRC; kombattanter; civila; skydd av civila;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is one of the fastest developing technologies globally. AI has recently entered warfare and thus taken a place in international law. Today the use of AI in warfare is through machine learning and autonomous weapon systems. LÄS MER

 5. 5. Genus i bildsamtal : En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Annie Olsson; [2023]
  Nyckelord :Bildsamtal; Genus; Skola; Bildsemiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra gymnasieelevers bildtolkningspraktiker ur ett genusperspektiv, med intentionen att utveckla användandet av bildanalys i bildundervisning med genusperspektiv. Metoden som används är en kombination av semistrukturerade gruppintervjuer och fotoelicitering, där intervjumomenten konstruerats som bildsamtal. LÄS MER