Sökning: "Vardagskonflikter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Vardagskonflikter.

 1. 1. Konflikter mellan barn på en flerspråkig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Litiana Lleshi; [2015]
  Nyckelord :Artefakter; flerspråkighet; konflikt; mediering; medling; proximal utvecklingszon; samspel; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Titel Konflikter mellan barn på en flerspråkig förskola Conflicts between children in a multilingual preschool setting Abstrakt Bakgrund: Syftet med undersökningen är att belysa omständigheter kring konflikter mellan barn på en flerspråkig förskola, konflikternas uppkomst och hantering, förebyggande samt bakomliggande orsaker. Metod: En specialpedagog och tre förskollärare har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Barns vardagskonflikter och pedagogers förhållningssätt till konflikter i barngrupper i förskolan : En studie om pedagogisk strategi, konflikter och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronak Majid; [2015]
  Nyckelord :Nyckelord: Förskola; förskollärare; konflikt; konflikthantering; pedagogisk strategi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vardagskonflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kajsa Klintman; Sara Persson; [2012]
  Nyckelord :förebygga; förskola; hantera; konflikthantering; utrymme;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur vardagskonflikter kan se ut på en förskola med åldrarna tre till fem år. Studien har genomförts i två olika miljöer, inomhus och utomhus. Detta för att kunna se hur barn hanterar konflikterna inom de olika områdena, samt hur personalen förebygger konflikterna på förskolan och hur de bearbetar dem. LÄS MER

 4. 4. Vardagskonflikter : mellanchefers perspektiv inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Pia Kajava; Maria Palmér; [2004]
  Nyckelord :Vardagskonflikt; Mellanchefer; Kommunikation; Grupprocesser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva, belysa och tolka problematiken gällande vardagskonflikter ur en mellanchefs perspektiv inom den offentliga sektorn. Detta genom fyra underfrågor: (1) Vilka är de vanligaste förekommande vardagskonflikterna på er arbetsplats? (2) Hur märker ni att det finns en konflikt? (3) Hur hanterar ni konflikter på eran arbetsplats? (4) Finns det stöd i er organisation för konflikthantering? För att besvara underfrågorna har vi gjort en kvalitativ undersökning, genom två fokusgruppintervjuer. LÄS MER