Sökning: "Vardagsmatematik"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Vardagsmatematik.

 1. 1. Erfarenheter av matematik i förskolan : förskollärares upplevelser av arbetet med matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hoda Salomi; Mergime Kurbogaj; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; Fenomenologi; Förskollärare; Matematik; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Vi har skrivit en kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av matematik i förskolan, förskollärares upplevelser av arbetet med matematik. Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser och erfarenheter av arbetet med matematik för att bidra med en ökad kunskap till barns matematiklärande och utveckling i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vardagsmatematik : En tillämpning för elevers matematikinlärning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Boode Näveri; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; vardagsmatematik; vardagsrelaterad matematik i unga åldrar; elever i grundskolan; motivation;

  Sammanfattning : Många elever upplever ångest och oro inför matematikämnet, där elevers förmågor hämmas på grund av dessa känslor. Denna kunskapsöversikt handlar om att beskriva en undervisningsform, som har visat att både motivation och förståelse hos elever ökar. LÄS MER

 3. 3. Matematisk vardagskompetens : Svenska gymnasielärares syn och undervisningspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Mathematical literacy; numeracy; quantitative literacy; modelling; PISA; matematisk vardagskompetens; vardagsmatematik; verklighetsanknuten matematik; modellering; PISA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn och undervisningspraxis när det handlar om matematisk vardagskompetens. Fyra lärare intervjuades var för sig. När lärarnas svar analyserades framkom en likartad syn, att matematisk vardagskompetens handlar om den matematik man behöver för att klara sig i sin egen vardag. LÄS MER

 4. 4. För oss betyder matematik väldigt mycket, det finns i livet! : Om hur fritidshemmet ger uppmuntran och utmaningar i elevers matematiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leisure time center; Mathematics; everyday mathematics; informal mathematics; encouragement; challenge; Fritidshem; matematik; vardagsmatematik; informell matematik; uppmuntran; utmana;

  Sammanfattning : The pedagogics of the leisure time center where the signifiers are the group, the experience and the situation, all these would make possibilities for the leisure time teachers to work with mathematics in an untraditional way, to complement the formal mathematics with an informal, everyday mathematics. This way to educate goes together with what the science depicts is missing in the traditional way of educating. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisar förskollärare matematik i förskolan? : En intervjustudie om matematikundervisning för toddlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Karlsson; Jessica Löfström; [2020]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; förskola; förskollärare; matematik; toddlare; undervisning; vardagsmatematik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare undervisar i matematik för yngsta barnen, 1–3 år, i förskolan. Följande två frågeställningar undersöks i studien; Hur beskriver förskollärarna sin matematikundervisning med de yngre barnen för att främja barns lärande i matematik? Hur utformar förskolläraren planerad matematikundervisning för de yngre barnen i förskolan? Metoden i studien är semistrukturerande intervjuer, som utförts med elva förskollärare på sju olika förskolor. LÄS MER