Sökning: "Varför kommer de aldrig i tid"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Varför kommer de aldrig i tid.

 1. 1. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 2. 2. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; garant; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 3. 3. PFOS i Staffanstorps kommun - En kartläggning av förorenade områden och analys av spridningsförutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Joakim Andersen; [2015]
  Nyckelord :PFOS; förorenade områden; MIFO; hydrogeologi; miljö; hälsa; Chemistry; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : PFOS (Perfluoroktansulfonat) har genom sina unika ytaktiva och beständiga egenskaper använts i en mängd olika tillämpningar och blivit ett av jordens mest spridda ämnen. Metallytbehandling, hydrauloljor till flygplan och impregnering av textilier hör till ämnets användningsområden, men mest uppmärksammat är nog tillsatsen till brandsläckningsskum där PFOS är den aktiva beståndsdelen. LÄS MER

 4. 4. Hur viktig är modersmålsundervisning? Vilka kunskaper och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Zhian Gaff; [2014-03-31]
  Nyckelord :interkulturell; sociokulturell; monoteism; identitet; undervisningsstoff;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studies syfte är att undersöka hur sociokulturella faktorer som språk, identitet och kultur speglar assimilerande, integrerande eller inkluderande perspektiv i valet av undervisningsstoff inom verksamhetsförlagt lärande (VFL) i karriärgrupper inom sfi (svenska för invandrare), val som kan förklara varför sfi-deltagaren lyckas eller inte i sina studier och därmed får inträde eller ej i samhälle och arbetsliv. Teori: I studien förs ett sociokulturellt perspektiv, såsom det framställs av bland andra Vygotsky (1978) och i ett svenskt sammanhang av bl. LÄS MER

 5. 5. Staten och skifferoljan : Om Svenska skifferoljeaktiebolaget 1941 till 1961 - ett beredskapsföretag i fredstid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Mattias Näsman; [2014]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; modernitetsmyten; neutralitetsmyten; skiffer; skifferolja; alunskiffer; svensk oljeproduktion; aktör-nätverksteori; Svenska skifferoljeaktiebolaget; SSAB; olja; beredskap; beredskapspolitik; självförsörjning; Kvarntorp; Kinnekulle;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen undersöker historien om Svenska skifferoljeaktiebolaget (SSAB): de centrala aktörerna och de argument som de framförde för företagets uppstart, fortlevnad och sedermera nedläggning. Svenska skifferoljeaktiebolaget startades som ett beredskapsföretag under andra världskriget och fick vid krigsslutet status som ett "normalt långtidsföretag". LÄS MER