Sökning: "Varför positiv effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Varför positiv effekter.

 1. 1. Den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet : En studie om hinder och möjligheter med uppfyllandet av miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Taylor; [2023]
  Nyckelord :Environmental quality goals; Biodiversity; Agriculture; Policy instruments; Opportunities; Obstacles; Path dependency; Political ecology; Miljökvalitetsmål; Biologisk mångfald; Jordbruk; Styrmedel; Möjligheter; Hinder; Stigberoende; Politisk ekologi;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden och förlusten av den medför effekter på såväl ekosystem som människan. I jordbruket är mångfald i form av god variation av naturtyper och arter en central del för att tillgodose att ekosystemtjänster som odlingslandskapet är beroende av främjas samt för att uppnå de miljökvalitetsmål som beslutats av den svenska riksdagen. LÄS MER

 2. 2. Continuous Quantum Control of Quantum Dot Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Daniel Holst; [2022]
  Nyckelord :Quantum Control; Quantum Fokker-Planck Master Equation; Maxwell s demon; Quantum dots; Full counting statistics; Generalized Quantum Measurements; Thermodynamics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Control and feedback operation of quantum systems have in recent years gained a lot of interest since they are fundamental to achieving functional quantum information processing systems but also of great importance in applications of information to energy conversion within quantum thermodynamics. This thesis has treated a new formalism for feedback control of quantum systems. LÄS MER

 3. 3. Användning av film som stöd i matematikundervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanaa Alsibai; Hussameddin Elalan; Jehad Mohammad; [2022]
  Nyckelord :Film; matematik; multimodala; synsätt.;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi arbetat med hur åtta verksamma lärare ser på film i matematikundervisningen. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur några verksamma, undervisande lärare ser på filmvisningen på högstadiets matematiklektioner. LÄS MER

 4. 4. Ojämlikhet i utfall efter stroke : Förklarar riskfaktorer socioekonomisk skillnad i utfall?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Miriam Gladh; Agnes Holma; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är en folksjukdom i Sverige med ungefär 25 000 drabbade varje år, där de med låg socioekonomisk status riskerar ett sämre utfall efter stroke än de med hög socioekonomisk status. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka om en högre förekomst av riskfaktorer bland de med låg socioekonomisk status förklarar varför de har ett sämre utfall än de med hög socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Utomhusundervisningens påverkan på ämnet biologi : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Benjamin Ramezic; Viktor Börjesson; [2021]
  Nyckelord :utomhusundervisning; biologi; natur; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kunskapsöversikt kommer att handla om utomhuspedagogikens påverkan på undervisningen inom ämnet biologi och vad forskningen säger om det. En kartläggning kommer också att genomföras för att förtydliga de aspekter som påverkas av utomhuspedagogikens följder. LÄS MER