Sökning: "Vattenkemi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Vattenkemi.

 1. 1. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2021]
  Nyckelord :Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Sammanfattning : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of streamflow and stream chemistry in a Swiss pre-Alpine headwater catchment : A fine scale investigation of flow occurrence and electrical conductivity in the temporary streams in the lower Studibach catchment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elise Baumann; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :Temporary Streams; Pre-Alpine Catchment; Streamflow; Stream Chemistry; Fine Scale Investigation; Electrical-conductivity; Stream Mapping; Temporära bäckar; Pre-Alpina avrinningsområden; Bäckflöden; Vattenkemi; Finskalig undersökning; Elektrisk konduktivitet; Bäck-kartering;

  Sammanfattning : Temporary streams and their dynamics have often been largely overseen in hydrological research and there is relatively little knowledge about how the occurrence of flow in these streams varies temporally and spatially. Temporary streams are important from a hydro- logical perspective because they affect water quantity and quality in downstream peren- nial reaches, and from an ecological perspective because they provide habitat to unique species. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fördelningen mellan jord- och skogsbruk i avrinningsområdet bottenfaunans diversitet och ekologisk status i södra Sveriges vattendrag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Karlsson Johan; [2020]
  Nyckelord :agriculture; benthic invertebrates; diversity; drainage area; forestry; land-use; riparian vegetation; streams; bottenfauna; diversitet; dränerings område; Jordbruk; markanvändning; skogsbruk; strandzons vegetation; vattendrag;

  Sammanfattning : Förändring av markanvändning i avrinningsområdet påverkar vattendrags karaktärer som vattenkvalitet och biodiversitet. Inom EU och Sverige utvecklas åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk status av påverkade vattendrag. Det finns fortfarande osäkerheter när det kommer till effekten som jord- och skogsbruk har på bottenfauna. LÄS MER

 4. 4. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 5. 5. Förslag på riktvärden för sulfathalter i ytvatten

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Julia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att vara den avslutande delen i mina studier inom samhällsbyggnads-programmet vid Luleå tekniska universitet. Under min verksamhetsförlagda utbildning, på WSP Sverige AB har jag fått arbeta i uppdrag där kunskaper om vattenkemi och biologi har behövts. LÄS MER