Sökning: "Vattenkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet Vattenkraft.

 1. 1. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTER PÅ UPPSTRÖMSSTABILITETEN I FYLLNINGSDAMMAR : Ändrade porvattentryck till följd av cykliska magasinsnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Widén; [2024]
  Nyckelord :Vattenfluktuationer; Släntstabilitet; Porvattentryck; Tolererat fel; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : Hydropower is one of the few energy sources with the ability to store a resource and thus regulate electricity production. When the water level in a reservoir changes, this affects the pore water pressures in the dam. LÄS MER

 3. 3. Vattenkraft eller vattenmiljö? En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Halvarsson; [2023-02-15]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Nationella planen; Moderna miljövillkor; Miljökvalitetsnormer; Ramvattendirektivet; Nationella omprövningen;

  Sammanfattning : Den svenska vattenkraften har en stor betydelse för Sveriges elförsörjning, då det är en pålitlig och stabil energikälla som står för ungefär 45 % av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt har vattenkraft en negativ påverkan på vattenmiljön då den ger upphov till förlust av biologisk mångfald genom exempelvis försämrade vandringsmöjligheter för fisk, förändrade flödesmönster och torrläggning av tidigare strömmande vatten. LÄS MER

 4. 4. Optimering av passagelösningar för juveniler av europeisk ål (Anguilla anguilla)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Simon Brandelind; [2023]
  Nyckelord :european eel; glass eel; passage solution; passage ramp; flow; lateral; hydro power; hydropower dam; biodiversity; europeisk ål; glasål; passagelösning; passageramp; flöde; lateral; vattenkraft; kraftverksdamm; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Förlorad biologisk mångfald är ett av de största hoten mot vår planet, och i sötvatten har populationer av migrerande fiskarter minskat med 76 % sedan 70-talet. Ålen är en art som hotas av utrotning på grund av antropogen inverkan, framför allt på grund av kraftverksdammar som fragmenterar habitat och förhindrar artens livsnödvändiga migration upp- och nedströms vattendrag genom avsaknad av passagelösningar. LÄS MER

 5. 5. Mind the gap : En fenomenologisk analys av möjligheter och hinder för entreprenöriell förnybar elproduktion i Stockholms skärgård

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Christensson; Simon Svedberg; [2023]
  Nyckelord :entrepreneurship; everyday entrepreneurship; archipelago; sustainability; renewable energy; sustainable island; regulatory overload; regulatory gaps; islands; energy; circular economies; initiatives for islands; wind farms; solar cells; water power.; entreprenörskap; vardsgsentreprenörskap; skärgård; hållbarhet; förnybar energi; hållbara ösamhällen; regulatorisk överbelastning; regulatoriskt glapp; öar; energi; cirkulär ekonomi; initiativ för öar; vindfarm; solceller; vattenkraft.;

  Sammanfattning : This study uses Friederike Welter’s (2011; Welter, Baker & Wirsching 2019) concept of contextualizing entrepreneurship by analyzing discrete and omnibus variables within contexts to distinguish underlaying factors that hinder or create opportunities for increased entrepreneurship within renewable energy sources in Stockholm’s archipelago. The study is based on semi-structured interviews from stakeholders who work with renewable energy in the area both within the private and public sector. LÄS MER