Sökning: "Vattenkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Vattenkvalitet.

 1. 1. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Virve Möllerström Aho; [2020]
  Nyckelord :Vattenkvalitet; föroreningar; miljömål; samarbete; risker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som görs för att bevara en god vattenstatus i Uppsala kommun och om vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och intervjuer via mejl med tre aktörer; Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och SLU och i bakgrunden finns information om miljömål, lagstiftning och hur vattensystemet fungerar. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar fördelningen mellan jord- och skogsbruk i avrinningsområdet bottenfaunans diversitet och ekologisk status i södra Sveriges vattendrag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Karlsson Johan; [2020]
  Nyckelord :agriculture; benthic invertebrates; diversity; drainage area; forestry; land-use; riparian vegetation; streams; bottenfauna; diversitet; dränerings område; Jordbruk; markanvändning; skogsbruk; strandzons vegetation; vattendrag;

  Sammanfattning : Förändring av markanvändning i avrinningsområdet påverkar vattendrags karaktärer som vattenkvalitet och biodiversitet. Inom EU och Sverige utvecklas åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk status av påverkade vattendrag. Det finns fortfarande osäkerheter när det kommer till effekten som jord- och skogsbruk har på bottenfauna. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 4. 4. Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jennifer Jonsson; [2020]
  Nyckelord :turbidity; metals; water quality; stormwater; indirect measurment; turbiditet; metaller; vattenkvalitet; dagvatten; indirekt mätning;

  Sammanfattning : When stormwater flows from hard surfaces in urban areas it contributes with pollutants to nearby watercourses. Also runoff from rural areas dominated by agriculture and forestry can contribute with nutrients and pollutants to watercourses. LÄS MER

 5. 5. Luft- och vattenspolning - En utvärdering av dess effekt på vattenkvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Bondeson; [2020]
  Nyckelord :Luft- och vattenspolning; dricksvatten; vattenkvalitet; underhåll; dricksvattenledningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på dricksvatten kontrolleras av huvudmannen (ofta en kommunal organisation) som också är ansvariga för underhåll på ledningsnätet. En typ av underhållsmetod för dricksvattenlendingar är luft- och vattenspolning. Pollex AB är ett företag som bl.a. LÄS MER