Sökning: "Veeraphan Thamhaksa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veeraphan Thamhaksa.

  1. 1. Produktutveckling och outsourcing – en studie bland skånska livsmedelsföretag

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Olof Ståhl; Veeraphan Thamhaksa; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av svensk industri och är den fjärde största branschen i Sverige mätt i omsättning. Syftet var att kartlägga hur stora och medelstora svenska producerande livsmedelsföretag i Skåne arbetar med produktutveckling samt hur de arbetar med och vilken inställning de har till outsourcing. LÄS MER