Sökning: "Vendela Gullberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vendela Gullberg.

  1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Vendela Gullberg; [2019]
    Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

    Sammanfattning : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. LÄS MER