Sökning: "Vendela Muhrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vendela Muhrén.

  1. 1. Social Kompetens – Vägen till anställning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Malin B. Andersson; Vendela Muhrén; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur personalrekryterare ser på begreppet Social Kompetens i samband med rekrytering, framförallt vid rekrytering av människor som i sitt yrke arbetar för människor, tillika serviceyrken. Innan vi påbörjade uppsatsen antog vi att den Sociala Kompetensen var viktig för att kunna få anställning. LÄS MER