Sökning: "Venkata Manoj Manda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Venkata Manoj Manda.

  1. 1. Fingerprint Image Segmentation Using Local Radial Transformations

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

    Författare :Venkata Ramakrishna Reddy Karri; Venkata Manoj Manda; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : With a considerable increase in technology and need for security, aninterest has been created in the development of biometric technology.Various personal identification techniques like face recognition, voicerecognition, retinal pattern and fingerprint recognition are in existence. LÄS MER