Sökning: "Venus Bergström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Venus Bergström.

  1. 1. Barnets bästa - en subjektiv bedömning utifrån olika tolkningsramar. : En kritisk diskursanalys av vårdnadstvister där barnets pappa antas ha utövat våld mot barnets mamma

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Natalia Allinger; Venus Bergström; [2019]
    Nyckelord :Child custody disputes; domestic violence; best interests of the child; gender norms; discretion; discourse.; Vårdnadstvist; våld i nära relation; barnets bästa; könsnormer; handlingsutrymme; diskurs.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys undersöka hur våld i nära relation tas i beaktande vid domstolens beslut och socialtjänstens bedömningar i vårdnadstvister. Studiens empiri består av sex tingsrättsdomar från en tingsrätt i Stockholms län samt tillhörande vårdnads-, boende- och umgängesutredningar från socialtjänsten, där det förekommer uppgifter om att barnets pappa utövat våld mot barnets mamma. LÄS MER