Sökning: "Vera Celia Öster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Celia Öster.

  1. 1. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
    Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

    Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER