Sökning: "Vera Ejlertsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Ejlertsson.

  1. 1. ICD-BEHANDLINGENS EFFEKT PÅ PATIENTENS LIVSKVALITET

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Vera Ejlertsson; Sandra Ekholm; [2019]
    Nyckelord :Hjärtsjukdomar; hälsorelaterad livskvalitet; ICD; implanterbar cardioverter defibrillator; omvårdnad.; : Health-related quality of life; heart-diseases; ICD; implantable cardioverter defibrillator; nursing;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. En behandlingsform som skyddar mot hjärt-och kärlsjukdomar i form av plötslig hjärtdöd och livshotande arytmier är en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD). LÄS MER