Sökning: "Vera Kjellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Kjellman.

  1. 1. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
    Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER