Sökning: "Vera Kurtén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Kurtén.

  1. 1. Vårdnadshavares attityder till barnsfysiska aktivitet En kvantitativ enkätstudie på vårdnadshavare med barn i lågstadieålder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Vera Kurtén; Matilda Luuppala; [2021-10-22]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; vårdnadshavare; barn; attityder;

    Sammanfattning : Fysisk aktivitet är starkt sammankopplat med flera positiva hälsoeffekter för både barn och vuxna. I och med att andelen barn som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet är relativt låg, riskerar man att gå miste om flera hälsofördelar. LÄS MER