Sökning: "Vera Mäkelä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Mäkelä.

  1. 1. Bakom draperiet : Agenda 2030's roll i verksamhetsstyrningen

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Pascal Hamrin Svanborg; Vera Mäkelä; [2020]
    Nyckelord :SDG; Agenda 2030; sustainability; MCS; operationalize; implementing; management control systems; legitimacy; Agenda 2030; hållbarhet; implementering; operationalisering; verksamhetsstyrning; legitimitet.;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska industriföretag operationaliserar och implementerar hållbarhet genom Agenda 2030 i företagets verksamhetsstyrning. Frågeställningar Hur operationaliseras Agenda 2030 i den interna målsättningen? Hur implementeras Agenda 2030 i företags verksamhetsstyrning? Har det uppstått någon skillnad i hållbarhetsarbetet sedan Agenda 2030 trädde i kraft? Metod För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER